preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Pehlin" Rijeka

Login
Kalendar
« Siječanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

MZO

AZOO

Suradnici u učenju

CARNet Loomen

EMA e-Škole

AZOO stručni skupovi

Grad Rijeka

 

Međunarodna suradnja škola

Surfaj sigurnije

Centar za sigurniji internet

Netica.hr - nauči sve o internetu

Red Button

 

Europe Code Week

 

Besplatna aplikacija za učenje stranih jezika

Brojač posjeta
Ispis statistike od 23. 9. 2013.

Ukupno: 260344
 
Weather by Freemeteo.com
Office 365 za škole

OŠ "PEHLIN" VIRTUALNA KNJIŽNICA

Upisi.hr

CARNet e-Laboratorij

Edutorij

 

 

Nacionalni portal za učenje na daljinu

Portal za škole

CARNet Meduza - višemedijski sadržaji

eLEKTIRE

HRlektire

 

Natječaji
Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto UČITELJ/UČITELJICA INFORMATIKE - 1 izvršitelj m/ž - na neodređeno puno radno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci -40 sati tjedno
Autor: Ana Vargović, 25. 11. 2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Pehlin“, Osnovna škola „Pehlin“, Pehlin 34, 51000 Rijeka, dana  25. studenog 2020. godine raspisuje

 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto

                                                    

  1. UČITELJ/UČITELJICA INFORMATIKE - 1 izvršitelj m/ž - na neodređeno puno radno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci -40 sati tjedno

 


UVJETI: Kandidati uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno člancima 105. i  106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) te uvjete prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019 i 75/20):

a) studijski program nastavničkog smjera odgovarajućeg nastavnog predmeta na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija,

b) – studijski program odgovarajuće vrste na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće vrste te je stekla potrebno pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje s najmanje 55 ECTS-a (u daljnjem tekstu: pedagoške kompetencije), ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka

– četverogodišnji dodiplomski stručni studij razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka.

c) preddiplomski sveučilišni ili stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova te je stekla pedagoške kompetencije, ako se na natječaj ne javi osoba iz točaka a) i b) ovoga stavka.

  • poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada, odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja kojom su osobe stručno osposobljene za obavljanje odgojno-obrazovnog rada

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće:

  1. životopis
  2. presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi
  3. presliku dokaza o državljanstvu
  4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od dana objave natječaja
  5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

Tražene isprave potrebno je dostaviti u neovjerenim preslikama.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i priložiti sve dokaze o priznatom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem čl. 102. st. 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta i sve potrebne dokaze za ostvarivanje prednosti sukladno članku. 103. stavku 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) koji su dostupni na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (''Narodne novine'' broj 157/13, 152/14 i 39/18) dokazuju to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (''Narodne novine'' broj 33/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03 i 148/13), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama kojima dokazuju da ispunjavaju uvjete natječaja biti će pozvani na procjenu odnosno testiranje prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Pehlin“,  koji je dostupan na mrežnim stranicama Škole.

Područja provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, biti će naznačeni u pozivu za testiranje koji će biti objavljen na mrežnim stranicama škole. (poveznica: http://www.os-pehlin-ri.skole.hr/natje_aji ).

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja biti će objavljeni na mrežnim stranicama Škole najmanje 5 (pet) dana prije dana određenog za održavanje procjene odnosno testiranja.

Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Prijavom na ovaj natječaj kandidati su suglasni i daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima i ispravama sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i drugom propisu.

Natječajna dokumentacija dostavlja se neposredno ili poštom na adresu škole: Osnovna škola Pehlin, Pehlin 34, 51000 Rijeka s naznakom „ZA NATJEČAJ – UČITELJ/UČITELJICA INFORMATIKE“.

Rok za dostavu prijava na ovaj natječaj je 8 (osam) dana od dana objave ovog natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stanicama i oglasnoj ploči škole.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pravovremeno obaviješteni na mrežnim stranicama Škole.

Povrat natječajne dokumentacije izvršit će se na zahtjev kandidata koji treba navesti u tekstu prijave.

___________________________________________________________________________

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stanicama i oglasnoj ploči Škole 25.11.2020. godine.

 

 

 

KLASA:      112-02/20-01/14

URBROJ:    2170-55-20-01

 

 

                                                                       Ravnatelj škole:

                                                                            

                                                             Željko Šimunić, mag.prim.educ.

 

[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]
preskoči na navigaciju